Soyuz. Союз. Sojus.

Soyuz

flag flag

Soyuz


Soyuz Т


Soyuz ТМ


Soyuz ТМА


Soyuz ТМАМ


Soyuz МС1967

1968

1969

1970

1971

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


Skylab

Future pilots of "Soyuz". In front from left: Valeri Kubasov (first flight - "Soyuz-6"),
Georgi Shonin ("Soyuz-6"), Vladimir Shatalov ("Soyuz-4"), Alexey Eliseyev ("Soyuz-5").
Behind from left: Viktor Gorbatko ("Soyuz-7"), Anatoly Filipchenko ("Soyuz-7"), Vladislav Volkov ("Soyuz-7").

Skylab

Future pilots of "Soyuz". In front from left: Gennadi Sarafanov ("Soyuz-15"),
Georgi Shonin ("Soyuz-6"), Pavel Popovich ("Vostok-4", "Soyuz-6"), Lev Diomin ("Soyuz-15"),
Boris Volynow ("Soyuz-5"). Behind from left: Valeri Zudov ("Soyuz-23"), Vitali Zholobov ("Soyuz-21"),
Valeri Rozhdestvenski ("Soyuz-23"), Anatoly Kuklin.

Skylab

Soyuz.

Vostok

Two Soyuz with ISS.

Vostok

Soyuz descent from orbit.

Vostok

Cosmonauts in the cabin of the Soyuz.


previous home next