Jiang Xinlin Цзян Синьлинь

Photo
Flag

China

Jiang Xinlin

(Feb ?, 1988)

Cosmonaut 608

Cosmonaut China 20

EVA astronaut 265

EVA astronaut China 15

Spaceflights 1

EVAs 1


Spaceflights

No. Launch OrbiterDuration
1st Oct 26, 2023 Shenzhou-17 - Tiangong ? d ? h ? m (? h ? m)
Cumulative time: ? d ? h ? m (? h ? m)

EVAs

No. Date OrbiterDuration
1st Mar 1, 2024Wentian СSS8 h 00 m
Cumulative time: 8 h 00 m


ВКД

Jiang Xinlin.

ВКД
ВКД

Jiang Xinlin during EVA. 02.03.2024.

ВКД

Jiang Xinlin during EVA. 02.03.2024.

ВКД

Jiang Xinlin during EVA. 02.03.2024.


previousCosmonaut China 19 home
previousAstronaut 607 home Astronaut 609previous
2001 Antropos. Contact
Last update: Code: UTF-8.
Photos: Xinhua